شماره نوزدهم

۰۶ آبان ۱۳۹۴ | ۱۸:۴۵

نقش اخلاق نبوی در گسترش دعوت اسلامی
تحولات اخیریمن و اندیشۀ سیاسی زیدیه
تاثیر خرافات و عقاید انحرافی بر گسترش بیماری ها درعصر قاجار
بانو فخرالدوله و مسئله¬ی لشت نشاء
امیر نظام الدین عبدالباقی از مقامات عصر شاه اسماعیل اول صفوی
نسّاجی و نسّاجان یزدی در عصر صفوی
نقش اخلاق نبوی در گسترش دعوت اسلامی

چکیده در این مقاله تلاش شده است تا شیوه های تبلیغی رسالت پیامبراسلام(ص) و تأثیرگذاری آن و همچنین چگونگی دعوت مردم به اسلام توسط پیامبر گرامی، مورد بررسی قرارگیرد. با توجه به بُعد مکانی و زمانی ِ دعوت پیامبر(ص) وتبلیغ وی، این گونه به نظر می رسد که مهم ترین ویژگی پیامبراکرم(ص) در دعوت به دین اسلام، شخصیّت خاص و حسن خلق ایشان می باشد و این امرقبل از بعثت به صورت بارز در نزد مردم مشهود بود و پس از بعثت نیز، چه در مکه وچه در مدینه، باعث شد تا ابلاغ پیام رسالت از طرف آن حضرت و دعوت به اسلام، بیشترمورد قبول مردم واقع شود.
تحولات اخیر یمن و اندیشه سیاسی زیدیه

چکیده نخستین مرحلۀ شکل گیری اندیشۀ سیاسی زیدیه در بارۀ امامت در عهد زید فرزند امام سجاد ع بوده است. مؤلفه های اساسی در اندیشۀ ساسی زید "دعوت" و "خروج" بود. منظور از دعوت اقدام برای امر به معروف و نهی از منکر و دست بردن به شمشیر در هنگام ضرورت بود. در اندیشۀ سیاسی زیدیه، امر به معروف و نهی ازمنکر با قیام یک تن که از نسل حضرت فاطمه)س(باشد، صورت می گیرد و او با "خروج" خود بر حکومت جور و "قیام به سیف"(پیکار مسلحانه)، زمینۀ امر به معروف و نهی از منکر را فراهم می کند و بر امت نیز فرض است که با او بیعت کرده و اظهار وفاداری نمایند. موضع اندیشۀ سیاسی زیدیه نسبت به موضوع "امامت" و مسائل آن و اصل شورا و مشورت در انتخاب امام و "دعوت علنی" و "خروج" در طول تارخ خود یکسان نبوده ومراحلی از تحول و بازنگری را طی کرده است. این تحول به ویژه در اندیشه امامان مؤسس همچون قاسم رسی(د- 246ق) و هادی یحیی بن الحسین بنیانگذار دولت زیدی یمن(د- 298) سابقه داشته است. در تاریخ معاصر زیدیه نیز این تحول هم از لحاظ نظری و هم در عمل دیده شده است. اندیشه سیاسی زیدیه در مواجهه با شرایط پیش آمده پس از سقوط دولت زیدی در یمن(1341ش/ 1962 م) و تشکیل جمهوری در آن کشور و پیامدهای آن، با بحران نظری تاریخی رو به رو بوده است و همین امر موجب انشقاق میان زیدیان یمن شده و گرایشهای مختلفی در اندیشۀ سیاسی¬زیدیه ایجاد کرده است: گرایش علمای زیدی در صعده(مرکز پایدار هزار سالۀ امامت زیدی) همچنان پایبند اصول اساسی اندیشۀ سیاسی زیدیه و مؤلفه های اصلی آن یعنی "امامت"، "دعوت" و "خروج"(قیام مسلحانه) است؛ در حالی که زیدیان صنعا پایتخت یمن با تشکیل حزب الحق(حزب زیدیان یمن) نظریۀ امامت را به عنوان چارجوبی برای فعالیت سیاسی حزب کنار نهاده اند.
تاثیر خرافات و عقاید انحرافی بر گسترش بیماری ها در عصر قاجار

تاثیر خرافات و عقاید انحرافی بر گسترش بیماری ها درعصر قاجار دکترعمادالدین فیاضی چکیده: اعتقاد به خرافات و موهومات از خصوصیات جامعه اسطوره اندیش است؛ جامعهای که مردمانش در رویارویی با مشکلات و یا برای درک حقایق، کمتر به واقعیاتعینی و تجربیات زیستی شان تکیه دارندوبرعکس بیشترین اهمیت را برای رویا، پندار، راز، سحرو جادو و افسون قائلاند. در واقع خرافات محصول و خواسته جامعهای است که به روابط علت و معلولی پدیدههابیعلاقه و به تخیلات و امیدهای واهی دلبسته است. چنین جامعهای ترجیح میدهد روابط را با شیوههای سهلتر و دمدستیتر از جمله با توسل به جادو و خرافات درک کند،تکیه بر عقاید غلط مذهبی و خرافات از مهم ترین عوامل گسترش بیماری ها درعصر قاجار بود، طب سنتی ایران دراین دوران تاحدود زیادی به خرافات آلوده بود خرافاتی که اندک اندک با تکرار، ملکه ذهن شده بود. منشأ خرافه در حقیقت بی اطلاعی، خامی، ترس از موهوم و غیرتخصصی شدن اندیشه است. هدف دراین مقاله این است که با استفاده از منابع وگزارشات مستند با تکیه برروش تاریخیضمن بیان مفهومی از خرافه و ریشه یابی چگونگی رسوخ این عقاید، به تاثیر این افکار در حوزه بهداشت ودرمان ومصداق های عینی آن، در مقطع تاریخی مورد نظر پرداخته شود.
بانو فخرالدوله و مسئله لشت نشاء

چکیده بررسی اسناد و مدارک دعاوی ملکی در جوامع سنتی، یکی از مباحث مورد توجه پژوهشگران امروزین عرصه¬ی تاریخ است. از آنجا که در جوامع مردسالار سنتی، اغلب مالکیت با مردان است، معمولاً طرفین دعاوی ملکی، شاهدان و میانجی¬ها همگی جزو مردان بوده اند. کما این که در جوامع سنتی دعاوی ملکی امری مردانه تلقی می گردد. اما اختلاف ملکی میان خاندان امینی و میرزاکریم خان رشتی خان اکبر که از دوران انقلاب مشروطیت تا دوران دولت رضاخان به طول انجامید، از این قاعده مستثناست. زیرا اشرف الملوک فخرالدوله دختر مظفرالدین شاه به دلیل فقدان کاردانی و لیاقت همسرش محسن خان امینی، نخستین بار وارد دعاوی ملکی مزبور گردید و سرانجام با درایت و بهره مندی از اوضاع سیاسی توانست بر رقیب متنفذ خود- میرزا کریم خان رشتی -فایق گردد. مقاله¬ی حاضر بر آن است تا ضمن بررسی موقعیت ویژه¬ی لشت نشاء و ارتباط خاندان های امینی و خان اکبر با این منطقه، به روند پیدایش اختلاف و دلایل میانجی¬گری رضا خان رئیس الوزراء، در این خصوص بپردازد.
امیر نظام الدین عبدالباقی از مقامات عصر شاه اسماعیل اول صفوی

چکیده امیرنظام الدین عبدالباقی از بزرگان طریقت نعمت اللهی همانند بسیاری از رجال صوفی اوایل عصر صفوی و دوران شاه اسماعیل اول به دربار جذب شده و البته این موضوع یکی از سیاست های حکومت صفوی نیز بوده است. امیر عبدالباقیبه مناصب عالی زیادیهمچون مقام صدر و وکالت نفس نفیس همایون و امیرالامرایی رسید. البته او در زمانی به این مقامات دست یافت که شاه اسماعیل برای تجدید قدرت امرای ترک قزلباش و کاهش خطر تهدید آنها، تاجیکان را برتری می داد. شاه اسماعیل این سیاست را از نیمه دوم زمان سلطنتش پیاده نمود و امیر عبدالباقی نیز مناصب مذکور را طی سالهای 917 تا 920 هـ. ق به عهده گرفت و برای یک سال(919-920 هـ. ق) نیز پس از قدرت شاه، نیرومندترین شخص مملکت گردید. در این مقاله سعی شده است تا اشارهای بهجایگاه این شخصیت تقریباً گمنام دوران شاه اسماعیل اول گردد و زندگی سیاسی او بررسی شود.
نسّاجی و نسّاجان یزدی در عصر صفوی

چکیده قدرتمند شدن دولت صفویه توسط پادشاهانی مثل شاه عباس باعث اتحاد سیاسی کشور و رونق تجارت و امنیت جاده ها، بازرگانی شد. صنایع پیشه وری به ویژه در اوایل قرن یازدهم گسترش یافت. همراه با حمایت سلاطین از منسوجات پارچه ای و گسترش تولیدکنندگان، این صنعت به تدریج به اوج اعتلای خود در تاریخ ایران رسید. در این میان، یزد که قدمتش در بافت انواع پارچه های مرغوب، به روزگاران اولیه اسلامی می رسید و از دوره ایلخانان به بعد نام آن در کنار چند مرکز مهم پارچه بافی ایران شهرت یافته بود و به چنان جایگاهی رسید که ماموری با عنوان کرک یراق، مسئول تهیه پارچه های مورد نیاز بازار از این شهر شد. حمایت حکومت مرکزی از کارگاه های نساجی موجب رونق اشتغال در صنعت نساجی شد و طراح برجسته ای همچون غیاث الدین یزدی که در تاریخ نساجی ایران بی نظیر بود، ظهور یافت که با عزیمت به اصفهان و ریاست بر کارگاه های سلطنتی به عنوان برجسته ترین طراح پارچه در تاریخ نساجی ایران شهرت یافت. در عصر صفوی دو ابتکار فنی در طراحی و بافت پارچه چندتایی و مخمل رخ داد که غیاث برجسته ترین استاد هردوی آنها بود.


صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری مدير مسئول: دکتر محمد تقی امامی خویی سر دبير: دکتر اللهیار خلعتبری مدیر داخلی: دکتر محمد کلهر ويراستار: دکتر غلامرضا برهمند
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
مدير مسئول: دکتر محمد تقی امامی خویی
سر دبير: دکتر اللهیار خلعتبری
مدیر داخلی: دکتر محمد کلهر
ويراستار: دکتر غلامرضا برهمند
تاريخ انتشار:: 2015-11-14
نشاني الکترونيک: moskuya@Gmail.com


نظر شما :